വാൻചോ കേക്ക്।ഓവൻ ഇല്ലാതെ സൂപ്പർ വാൻചോ കേക്ക്।vancho cake without oven|vancho cake by mrs malabarvancho cake

Measurement cups (set of 5)
https://amzn.to/2GqrdGf

Measurement spoons (set of 5)
https://amzn.to/2J7HrFL

egg-4
powdered sugar-1cup
oil-1/2 cup
flour-1/2 cup for vanilla cake,,1/2cup-1tbsp for chocolate cake.
cocoa powder-1tbsp
baking soda-1/2tsp
vinegar-2tsp

for frosting
whipping cream-1cup
powdered sugar-6tbsp
white chocolate-300g
dark chocolate-100g
fresh cream-100g+50g

for sugar syrup
sugar-4tbsp
water-1/2cup

source

23 Comments

Reply